Trustee

Trustees

Trustees and their responsibilities:
Trustees have and must accept ultimate responsibility for directing the affairs of the charity, and
ensuring that it is solvent, well run, and delivering the charitable outcomes for the benefit of the
public for which it has been set up.


Trustees must:
 Ensure that the charity complies with charity law, and with the requirements of the Charity
Commission as regulator; in particular ensure that the charity prepares an Annual report and
Accounts as required by law.
 Ensure that the charity does not breach any of the requirements or rules set out in its
governing document and that it remains true to the charitable purpose and objects set out
there.
 Comply with the requirements of other legislation and other regulators (if any) which govern
the activities of the charity.
 Act with integrity, and avoid any personal conflicts of interest or misuse of charity funds or
assets.
 Ensure that the charity is and will remain solvent.
 Use charity funds and assets reasonably, and only in furtherance of the charity’s objects.
 Avoid undertaking activities that might place the charity’s funds, assets or reputation at
undue risk.
 Take special care when investing the funds of the charity, or borrowing funds for the charity
to use.
 Use reasonable care and skill in their work as trustees, using their personal skills and
experience as needed to ensure the charity is well run and efficient.
 Consider getting external professional advice on all matters where there may be material
risk to the charity, or where the trustees may be in breach of their duties.
 Work as part of a team.
Trustees’ responsibilities include:
 Strategic planning
 Ensuring policies are in place
 Accountability to funders and other stakeholders (beneficiaries, volunteers, etc)
• Monitoring the work of the organisation
• Evaluating the work of the organisation
• Managing the organisation’s property
• Managing the organisation’s public relations
• Representing the views of the organisation
• Volunteer management
• Overseeing fundraising activities.

 

Ymddiriedolwyr


Ymddiriedolwr a'u cyfrifoldebau:
Mae'r cyfrifoldeb eithaf ar yr Ymddiriedolwyr a rhaid iddynt dderbyn y cyfrifoldeb hwn am gyfarwyddo materion yr elusen, a sicrhau ei bod yn ddiddyled, wedi'i rhedeg yn dda ac yn cyflawni'r canlyniadau elusennol er lles y cyhoedd y cafodd ei sefydlu er eu mwyn.


Rhaid i'r Ymddiriedolwyr:
 Sicrhau bod yr elusen yn cydymffurfio â Chyfraith Elusennau, ac â gofynion y Comisiwn Elusennau fel rheoleiddiwr; yn enwedig sicrhau bod yr elusen yn paratoi Adroddiad a Chyfrifon blynyddol fel sy'n ofynnol gan y gyfraith.
 Sicrhau nad yw'r elusen yn torri unrhyw un o'r gofynion neu'r rheolau sydd wedi'u nodi yn ei dogfen lywodraethu a'i bod yn parhau'n ffyddlon i'r dibenion a'r amcanion elusennol a nodwyd yno.
 Cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth arall a rheolyddion eraill (os oes rhai o gwbl) sy'n rheoli gweithgarwch yr elusen.
 Ymddwyn yn gywir, ac osgoi unrhyw wrthdaro buddiannau personol neu gamddefnyddio arian neu asedau'r elusen.
 Sicrhau bod yr elusen yn ddiddyled ac y bydd yn parhau felly.
 Defnyddio arian ac asedau'r elusen yn rhesymol, ac er mwyn hyrwyddo amcanion yr elusen yn unig.
 Osgoi gweithgareddau a allai beryglu arian, asedau neu enw da'r elusen.
 Cymryd gofal arbennig wrth fuddsoddi arian yr elusen, neu wrth fenthyg arian i'r elusen ei ddefnyddio.
 Bod yn ofalus a medrus yn eu gwaith fel ymddiriedolwyr, gan ddefnyddio eu sgiliau a'u profiad personol fel y bo'r angen i sicrhau bod yr elusen yn cael ei rhedeg yn dda ac yn effeithlon.
 Ystyried cael cyngor proffesiynol allanol ar bob mater lle gallai fod perygl materol i'r elusen, neu lle gall ymddiriedolwyr fod yn mynd yn groes i'w dyletswyddau.
 Gweithio’n rhan o dîm.
Mae cyfrifoldebau'r ymddiriedolwyr yn cynnwys:
 Cynllunio strategol
 Sicrhau bod polisïau yn eu lle
 Atebolrwydd i’r rhai sy’n ariannu a rhanddeiliaid eraill (buddiolwyr, gwirfoddolwyr, ac ati)
• Monitro gwaith y corff
• Gwerthuso gwaith y corff
• Rheoli eiddo'r corff
• Rheoli cysylltiadau cyhoeddus y corff
• Cynrychioli barn y corff
• Rheoli gwirfoddolwyr
• Goruchwylio gweithgarwch codi arian.