Who we are / Pwy ydyn ni?

English

The WBKA team of volunteer trustees and officers provide services and support to WBKA members across a range of areas and through co-operation with a range of stakeholders, including other national associations and bodies such as CONBA (the Council of National Beekeeping Associations), BHAF (the Bee Health Advisory Forum), and the Welsh Government Pollinators Taskforce.

We are committed to supporting the development and training of beekeepers, whether through the system of formal examinations and assessments which exist in the UK, or through less formal events, for example our webinars, which are free and open to all.

Our Events Committee arrange our annual convention held each March at the Royal Welsh Showground near Builth Wells and also arrange the WBKA stands at other Royal Welsh Agricultural Society events held there.

Contacts

Secretary Jenny Shaw – Trustee secretary@wbka.com
Treasurer Graham Wheeler – Trustee treasurer@wbka.com
Chairperson (Acting) Jill Wheeler – Trustee chair@wbka.com
President John Bowles president@wbka.com

 

Cymraeg

Mae tîm CGC, ymddiriedolwyr a swyddogion gwirfoddol, yn rhoi gwasanaethau a chefnogaeth i aelodau CGC ar draws amrywiaeth o feysydd. Hefyd, mae’n cydweithio ag amrywiaeth o randdeiliaid, gan gynnwys cymdeithasau a chyrff cenedlaethol eraill fel CONBA (Cyngor Cymdeithasau Gwenynwyr Cenedlaethol) a BHAF (Fforwm Ymgynghorol Iechyd Gwenyn).

Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad a hyfforddiant gwenynwyr, boed hynny drwy’r system o arholiadau ac asesiadau ffurfiol sydd i’w cael yn y DU, neu drwy ddigwyddiadau llai ffurfiol, er enghraifft ein gweminarau, sydd am ddim ac yn agored i bawb. 

Mae ein Pwyllgor Digwyddiadau yn trefnu ein cynulliad cenedlaethol a gynhelir bob mis Mawrth ar Faes y Sioe Frenhinol ger Llanelwedd. Hefyd, mae’n trefnu stondinau CGC yn nigwyddiadau eraill Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a gynhelir yno.

Cysylltiadau

Ysgrifennydd                Jenny Shaw – Ymddiriedolwr                    secretary@wbka.com

Trysorydd                      Graham Wheeler – Ymddiriedolwr          treasurer@wbka.com

Cadeirydd (Dros Dro)  Jill Wheeler – Ymddiriedolwr                  chair@wbka.com

Llywydd                          John Bowles                                          president@wbka.com